Відкрите місто за високими мурами

Otwarte miasto za wysokimi murami

15 kwietnia, 18.00 / KLUBOKAWIARNIA LWOWSKA POD KLEPSYDRĄ / Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Paneliści:

Wira Baldyniuk & Pawel Kubicki

Moderator Piotr Jakub Fereński

Wrocław prezentuje siebie jako «miasto spotkań», Lwów zaś – jako metropolię «otwartą na świat». Ale czy te hasła, tworzące współczesną markę tych miast, odzwierciedlają realny charakter obu miejsc? Czy odpowiadają polityce rzeczywiście prowadzonej przez władze? Czy proklamowana otwartość miast podzielana jest przez ich mieszkańców? Obecność ksenofobicznych napisów na miejskich murach, aktywność radykalnych organizacji głoszących wykluczające innych poglądy, manifestacje pod rasistowskimi czy nacjonalistycznymi hasłami to codzienność nie tylko Wrocławia czy Lwowa, ale większości miast w Europie. Czym jest w miastach deklarujących swoją otwartość: reakcją na poprawność polityczną reprezentowaną przez władze czy też protestem wobec społecznej marginalizacji czy brakowi perspektyw, które dotykają mieszkańców. To odrzucenie miejskiej ideologii, próba określenia własnej tożsamości przez wyraźne zakreślanie granic w opozycji do płynnej ponowoczesności czy wyraz społecznego buntu przeciw warunkom życia w mieście? Jak wpływają na rzeczywistą otwartość miast współczesne procesy migracyjne, związane z sytuacją polityczną i społeczno-ekonomiczną, z przepływem coraz większej liczby ludności do krajów UE, nie tylko z krajów arabskich, ale także ze wschodu na zachód Europy (w tym z ogarniętych działaniami zbrojnymi rejonów Ukrainy do Lwowa oraz ze Lwowa do Polski, w tym miedzy innymi Wrocławia)?Share This:

facebooktwittergoogle_pluslinkedin